Jamstvo

Trgovac se obvezuje isporučiti proizvod bez materijalnih nedostataka. Ako isporučeni proizvod sadrži materijalne nedostatke nastale krivnjom Trgovca ili proizvođača, Trgovac se obvezuje robu zamijeniti ili popraviti u najkraćem mogućemo roku.

Tijekom trajanja jamstva Kupac ima jamstveno pravo na ispravnost uređaja odnosno na otklanjanje kvarova osim u slučaju da je do kvara došlo krivnjom Kupca.

Jamstvo na proizvode ovisi o danom jamstvu proizvođača koje Trgovac u potpunosti poštuje i prenosi na Kupca, a koje može iznositi jednu, dvije ili više godina (osim na potrošnu robu kao npr lampe u projektorima, za koje je jamstvo kraće).

Jamstvena prava su detaljno opisana na Jamstvenom listu koji se isporučuju uz svaki artikl. Kupac svoja jamstvena prava ostvaruje na adresi definiranoj na jamstvenom listu.